Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Aan:              Alle leden van Westendorps Belang      

                        Overige belangstellenden                                                         

Betreft:         Uitnodiging Ledenvergadering Westendorps Belang

De betreffende vergaderstukken zijn geplaatst op de website van  Westendorps Belang.

Datum:          Woensdag 23 mei 2018

Plaats:          Kulturhus De Vos

Tijdstip:        19.30 uur

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering (17 mei 2017, via de Website en ter plekke in te zien)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Verslag periode juni 2017 – april 2018 (via de Website en ter plekke in te zien)
 5. Financieel verslag 2017 (ter plekke in te zien)
 6. Verslag kascommissie (Henrie Ketelaar en Henk Beunk)
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie (Henrie Ketelaar is aftredend.)
 8. Begroting 2018 (ter plekke in te zien)
 9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Jose Wopereis (voorzitter) en Maarten Messing  (penningmeester)

De volgende kandidaat wordt voorgedragen: Herma Wiersma

Voorstellen Herma Wiersma.

Eventuele tegenkandidaten kunnen door de leden voorgedragen worden bij het secretariaat. Deze voordracht moet ondersteund worden door minimaal 15 leden en ten minste twee dagen voor deze vergadering worden ingediend bij de secretaris

 1. Rondvraag
 2. Sluiting door de voorzitter

De avond zal worden vervolgd door de adviseur brandveilig leven, dhr. Frans ter Beek,  die een voorlichting zal verzorgen omtrent de brandveiligheid in en om uw woning.

Namens het bestuur:

Jose Wopereis (voorzitter Westendorps Belang).