AGENDA:

1. Opening
2. Notulen vorige jaarvergadering (15 mei 2013, ter plekke in te zien of op de website westendorpsbelang.nl)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag periode juni 2013- mei 2014 (ter plekke in te zien)
5. Financieel verslag 2013 (ter plekke in te zien)
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
8. Begroting 2014  (ter plekke in te zien)
9. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en niet herkiesbaar: Jan van Laar
De volgende kandidaat wordt voorgedragen:
– Arjan Kort
Eventuele tegenkandidaten kunnen door de leden voorgedragen worden bij het secretariaat. Deze voordracht moet ondersteund worden door minimaal 15 leden en ten minste twee dagen voor deze vergadering worden ingediend bij de secretaris.
10. Reconstructie cq aanpassing Doetinchemseweg
11. Lancering Dorpswebsite
12. Rondvraag
13. Sluiting door de voorzitter.

Pauze

Het bestuur Westendorpshuus zal de avond vervolgen met de stand van zaken inzake het Kulturhus de Vos.

Namens het bestuur:
Michiel Loman /  secretaris.