27 Mei 2015 om 19:30 uur bij De Vos jaarvergadering WB

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen vorige jaarvergadering (21 mei 2014, ter plekke in te zien of HIER (klik))

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Verslag periode juni 2014- mei 2015 (ter plekke in te zien)

5. Financieel verslag 2014 (ter plekke in te zien)

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Begroting 2015 (ter plekke in te zien)

9. Bestuursverkiezing:

– Aftredend en niet herkiesbaar: Adry Janssen

Er zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden. Geïnteresseerden kunnen zich

nog opgeven bij één van de bestuursleden

10. Glasvezelnetwerk in het buitengebied

11. Stand van zaken rondom Kulturhus De Vos

12. Rondvraag

13. Sluiting door de voorzitter.

De avond zal vervolgd worden met een herkenbare verrassing.

Namens het bestuur:

Margon Stam / notulist.