Geen enkele samenleving hoe groot of klein ook kan in stand blijven zonder economische bedrijvigheid. Dit is dus ook van essentieel belang voor een dorp.

Huidige situatie

De laatste 25 jaar is de economische bedrijvigheid in Westendorp sterk afgenomen. De oorzaak van deze afname waren het gebrek aan opvolgers, maar ook strenge milieueisen waar verschillende ondernemers niet aan konden en wilden voldoen. Een derde factor die geleid heeft tot het verdwijnen van de middenstand in Westendorp is de toegenomen mobiliteit van haar inwoners. Door de verbeterde mobiliteit kon ze voor haar boodschappen verder weg gaan, waardoor de klandizie van de Westendorpse bedrijven flink afnam. Dat de omliggende plaatsen door de toestroom aan klanten het winkelbestand constant konden houden, had tot gevolg dat er vanaf toen nog maar weinig ondernemers een bedrijf in Westendorp wilden opzetten. Vooral de minder mobiele mens wordt hiervan vaak de dupe en dat is in Westendorp ook gebeurd. In de afgelopen tientallen jaren zijn diverse ondernemers in Westendorp gestopt. Voorbeelden van stoppende bedrijven zijn o.a. een aantal supermarkten, een kapper, een schoenmaker, een molenaar, een zagerij/houthandel, 2 benzinestations, een elektricien en een manufacturenwinkel, met andere woorden veel bedrijven die eerste levensbehoeften leverden aan hun klanten of voor hun bestaan direct afhankelijk waren van de landbouw.

Van oudsher is Westendorp een plaats met een landbouwtraditie. Veel kleine boertjes verbouwden hun gewassen die vervolgens in het dorp werden bewerkt en verkocht. Door schaalvergroting in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw konden veel kleine boeren de concurrentie niet meer aan en werden de bedrijven stopgezet. Dit is overigens een verschijnsel wat zich niet alleen in Westendorp voordeed, maar in heel Nederland. De leegstaande boerderijen kregen een woonfunctie of er werd een andersoortig bedrijf in gevestigd. Op dit moment zijn er naast een aantal boeren nog enkele tientallen veelal 1-mansbedrijven in en om Westendorp aanwezig in verschillende sectoren. Dit zijn vooral bedrijven die handelen in luxegoederen, gerelateerd zijn aan de bouwsector of aan zakelijke dienstverlening doen.

Het teruglopen van een aantal bedrijven en winkels gaat ten koste van de werkgelegenheid en het geeft ook een minder aantrekkelijk dorpsgezicht.

Gewenste situatie

De inwoners van Westendorp hebben in grote getale aangegeven dat er een supermarkt in Westendorp moet komen. Ook een weekmarkt zou erg op prijs gesteld worden. Men wil meer detailhandel in de dorpskern stimuleren en vooral de detailhandel die gespecialiseerd is in eerste levensbehoeften, zoals voedsel. Ondertussen zijn de eerste vergunningen voor een vishandel en een groentekraam door de gemeente afgegeven, dus het begin van een weekmarkt is er. Het blijkt erg goed te lopen.

Aanbevelingen vanuit de Dorpswerkgroep

Of een supermarkt in de toekomst in Westendorp bestaansrecht heeft moet verder onderzocht worden. De weekmarkt is op dit moment al een succes, dus dit zou uitgebreid moeten worden. Op deze manier blijft er een plaats in Westendorp waar men terecht kan om voedsel te kopen, zelfs als zou blijken dat een supermarkt niet haalbaar is. Omdat de inwoners van Westendorp dit veel nodig hebben zou dit langere tijd kunnen blijven bestaan. Hiervoor is Westendorp echter wel afhankelijk van de wil van de gemeente. Dit lijkt echter geen problemen op te leveren, aangezien er al wel vergunningen zijn verleend. Mocht zich meer detailhandel in Westendorp willen vestigen, dan zal deze een centrale plaats moeten krijgen in de bebouwde kom, zodat er een zichtbaar winkelcentrum ontstaat. Dit zou dan ten koste kunnen gaan van bewoning.

Vorige  Volgende