Huidige situatie

Westendorp bestaat uit een dorpskern met een relatief groot buitengebied. Het totaal aantal inwoners is ongeveer 1100, en is al enige jaren vrij stabiel. Naar schatting is de verdeling van het aantal inwoners over kern en buitengebied rond de 50-50.
De laatste grote uitbreiding van het aantal woningen heeft plaatsgehad in de jaren ‘90 van de vorige eeuw, in de Neijlandstraat. Op dit moment staat er woningbouw gepland op het terrein van de voormalige zagerij Kerkhof. Hier zullen in 2008 en 2009 in totaal 22 woningen worden gerealiseerd. Het soort woningen in dit plan zijn starterswoningen en halfvrijstaande woningen. Daarnaast staat een verhuizing van het loonbedrijf Lettink op stapel, met plannen voor een volgend woningbouwproject.
In het buitengebied wordt het aantal agrarische bedrijven in de loop der jaren langzaam minder, niet afwijkend van de landelijke trend. Als de agrarische bedrijvigheid stopt, ziet men woningsplitsing, sloop van de bedrijfsgebouwen, opstarten van paardenhouderijen, ander bedrijfsmatig gebruik zoals opslag van materieel, etc.

Gewenste situatie

Tijdens de startbijeenkomst is als wens uitgesproken dat er een vaste groei van het aantal nieuwe woningen plaats moet vinden. Ook is de behoefte aan zorgappartementen genoemd.

Voor het buitengebied wordt aangegeven dat boerderijen leefbaar en uitvoerbaar moeten blijven, bijv. door een soepele omgang met bouwen op agrarische grond. In het geval van beëindiging is een soepele toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling gewenst.
In tegenstelling tot meer bouwvrijheid is ook door een enkelen aangegeven dat het buitengebied juist opener moet blijven.

Aanbeveling van de Dorpswerkgroep

In veel dorpsplannen die in de regio gemaakt zijn, staat het onderdeel Woningbouw vaak hoog op de prioriteitenlijst. Westendorp is hierop een uitzondering: weinig bewoners hebben aangegeven dat er aandacht moet komen voor extra woningbouw. De meest logische verklaring hiervoor is dat een vaste groei van het aantal nieuwbouwhuizen in de kern voorlopig verzekerd is. Er hoeft de komende jaren dus geen prioriteit gegeven te worden aan verdere plannen voor woningbouw.
Het uitvoerbaar houden van boerderijen wordt vooral beïnvloed door mondiale ontwikkelingen en daarnaast Europees en nationaal beleid. Gemeentelijk beleid kan op het uitvoerbaar houden ook invloed hebben, maar is niet “Westendorp specifiek”. Het uitoefenen van invloed op dit beleid kan daarom beter op gemeentelijk niveau gebeuren.

Vorige    Volgende